مخاطب Tag

چند پرسش برای آنکه فرآیند اجرای ایده را قوی تر کنید

ایده ها سنگ بنای یک برنامه بازاریابی خوب محتوایی هستند. ماده اولیه ای که در طی فرآیند خلق محتوا به یک فرآورده قابل توزیع تبدیل می شود و سپس از طریق مجاری توزیع، منتشر می شود. منابع استخراج ایده بسته به نوع فعالیت یک کسب و کار، متفاوت و متنوع…