4E – چهار هدف تازه در سیبل بازاریابی

اگر حتی دوره ای مختصر در مبانی بازاریابی گذرانده باشید یا کتابی درباره آن خوانده باشید حتما از 4P شنیده یا خوانده اید. این چهار P مشهور بنیان دانش بازاریابی را…

ارزش، قلب محتواست

جمله زیر را به عنوان تعریف بازاریابی محتوا در نظر بگیرید: انتقال اطلاعات مرتبط و ارزشمند به مخاطبان هدف(targeted audience) با هدف ایجاد یا تغییر رفتاری در آنها. (تعریف بالا…

به راستی چرا بازاریابی محتوا؟

به این نظریه دقت کنید: بازاریابی محتوا ایجاد یک رسانه است. و با این تفاوت که این رسانه(مجلات و روزنامه های چاپی، وب سایت های تخصصی، …) کمی سفارشی تر…
فهرست